SAP HR là gì? Giới thiệu về SAP HCM

SAP HR là gì?

SAP Human Capital Management (SAP HCM) là một phân hệ quan trọng trong SAP. Nó còn được gọi là Hệ thống quản lý nguồn nhân lực SAP (SAP HRMS) hoặc SAP Human Resource (HR).

Phần mềm SAP HR cho phép bạn tự động hóa các quy trình lưu trữ hồ sơ. Đó là một khuôn khổ lý tưởng để bộ phận nhân sự tận dụng các tài liệu quản trị và tính lương.

Trong hướng dẫn SAP HR này, bạn sẽ học:

Mô-đun nhân sự SAP

SAP HR bao gồm các mô-đun sau

 • Quản lý tổ chức
 • Quan tri nhan su
 • Quản lý thời gian
 • Kế toán tiền lương
 • Sự quản ly du lịch

Quản lý tổ chức:

Quản lý tổ chức là một phân hệ con rất quan trọng của SAP HR. Nó cho phép tổ chức đại diện cho kế hoạch tổ chức và phân tích kế hoạch hiện tại. Nó cũng cho phép bạn tạo các kế hoạch bổ sung và quản lý quy trình làm việc tốt hơn.

Chức năng của quản lý tổ chức:

 • Tạo báo cáo đồ họa về cấu trúc tổ chức
 • Quản lý thông tin về các phòng ban / đơn vị tổ chức
 • Theo dõi các vị trí trong các phòng ban khác nhau
 • Duy trì công việc
 • Báo cáo các mối quan hệ
 • Báo cáo liên quan đến vị trí tuyển dụng

Quan tri nhan su:

Quản trị nhân sự là một phân hệ con quan trọng của hệ thống SAP. Nó ghi lại thông tin cần thiết của nhân viên. Nó giúp bạn thực hiện các nhiệm vụ hành chính khác nhau như thuê nhân viên, thông tin nhân sự, chi phí đi lại, kế toán tiền lương, v.v.

Các chức năng quan trọng của phân hệ Quản trị Nhân sự là:

 • Bảo trì Infotype cá nhân
 • Các yếu tố hợp đồng
 • Giám sát ngày tháng gia đình / người liên quan
 • Giáo dục
 • Mối quan hệ thực thể khác / trước đó
 • Phân bổ chi phí
 • Dịch vụ nội khoa

Quản lý thời gian (TM)

Quản lý thời gian là một phân hệ con quan trọng khác của bộ phận nhân sự và ghi lại dữ liệu nhân viên. Nó chủ yếu liên quan đến điểm danh, đánh giá thời gian, ca làm việc, v.v.

Dưới đây là một số chức năng quan trọng của Mô-đun quản lý thời gian:

 • Lịch nghỉ lễ
 • Lịch làm việc cá nhân
 • Lịch làm việc hàng tháng
 • Hạn ngạch chuyên cần và vắng mặt
 • Kiểm tra chuyên cần
 • Báo cáo tham dự / nghỉ việc bằng đồ thị
 • Phân bổ hoạt động

Lương bổng:

Phân hệ tính lương SAP giúp bạn xử lý việc thanh toán cho công việc mà nhân viên đã thực hiện. Nó bao gồm tiền lương, phúc lợi y tế, thuế, các khoản khấu trừ, v.v. Mô-đun tính lương SAP cũng được tích hợp với các mô-đun khác như quản trị cá nhân, quản lý thời gian, kế toán tài chính, v.v.

Dưới đây là một số chức năng quan trọng của hệ thống tính lương:

 • Kế toán bảng lương tổng hợp với tính toán tiền lương tự động
 • Tính toán thanh toán đặc biệt tự động
 • Kế toán tổng hợp / thuần hồi tố đầy đủ
 • Trao đổi dữ liệu với cơ quan BHXH, ngân hàng, v.v.

Đào tạo và Quản lý sự kiện:

Mô-đun Quản lý sự kiện và Đào tạo liên quan đến việc xác định nhu cầu đào tạo, lập lịch trình quá trình đào tạo, quản lý chi phí, v.v.

Sự quản ly du lịch

Mô-đun SAP này bao gồm quản lý các chuyến đi chính thức, quản lý chi phí đi lại, chi phí đi lại, v.v.

Các chức năng quan trọng của quản lý Du lịch:

 • Nhập dữ liệu chuyến đi
 • Cách tính tiền ăn
 • Duy trì xác nhận biên nhận
 • Thanh toán trước
 • Trình bày nội quy công ty
 • Chỉ định tài khoản cho chuyến đi cụ thể
 • Mô phỏng câu lệnh

Tóm lược:

 • SAP Human Capital Management (SAP HCM) là một mô-đun quan trọng trong SAP
 • SAP HR bao gồm các mô-đun sau
 • Quản lý tổ chức 2) Quản trị nhân sự 3) Quản lý thời gian 4) Kế toán tiền lương và 5) Quản lý du lịch
 • Quản lý tổ chức đại diện cho kế hoạch tổ chức và phân tích kế hoạch hiện tại
 • Hành chính nhân sự ghi lại thông tin cần thiết của nhân viên.
 • Quản lý thời gian ghi lại dữ liệu về sự tham gia của nhân viên, đánh giá thời gian, ca làm việc, v.v.
 • Phân hệ tính lương SAP giúp bạn xử lý thanh toán cho công việc mà nhân viên đã thực hiện
 • Mô-đun SAP này bao gồm quản lý các chuyến đi chính thức, quản lý chi phí đi lại, chi phí đi lại, v.v.