Biến

Khai báo biến VBScript với các kiểu dữ liệu: Dim, String, Boolean

Các biến là cơ sở của lập trình. Các biến được sử dụng để giữ một giá trị hoặc một biểu thức. Bất cứ khi nào bạn có một phần dữ liệu để làm việc, bạn sẽ phải khai báo một biến.