Các Loại Mạng Máy Tính

Các loại mạng máy tính: LAN, MAN, WAN, VPN

Các loại mạng máy tính quan trọng là gì? Có nhiều loại mạng máy tính có sẵn. Chúng ta có thể phân loại chúng theo kích thước cũng như mục đích sử dụng. Kích thước của một networ