Tolowercase () & Touppercase ()

Phương thức Java String toLowercase () và toUpperCase ()

1. Phương thức tolowercase () Phương thức chuỗi Java này chuyển đổi mọi ký tự của chuỗi cụ thể thành chữ thường bằng cách sử dụng các quy tắc của ngôn ngữ mặc định. Lưu ý: Phương pháp này nhạy cảm với ngôn ngữ. NS