Tuyên Bố Trường Hợp Chuyển Đổi

switch ... case statement trong C (Ví dụ)

Câu lệnh Switch là gì? Câu lệnh switch kiểm tra giá trị của một biến và so sánh nó với nhiều trường hợp. Sau khi tìm thấy trường hợp khớp, một khối câu lệnh được liên kết với ca cụ thể đó