Cơ sở dữ liệu SQL Server: Tạo, Thay đổi, Thả, Khôi phục

Cơ sở dữ liệu là gì?

Cơ sở dữ liệu là một tập hợp các đối tượng như bảng, dạng xem, thủ tục được lưu trữ, trình kích hoạt, hàm, v.v.

Hãy xem xét một với một vài ví dụ trong cuộc sống thực:

 • Chúng tôi có Tủ sách nơi Sách ở,
 • Chúng tôi có nhà ở nơi chúng tôi sống,
 • Chúng tôi có bãi đậu xe, nơi các phương tiện được đậu & ví dụ là vô số.

Tương tự, chúng ta có DATABASE là một loại ngôi nhà cho tất cả các bảng, dạng xem, thủ tục được lưu trữ, v.v. được liên kết với nhau.

Về mặt kỹ thuật, Cơ sở dữ liệu lưu trữ dữ liệu một cách có tổ chức tốt để dễ dàng truy cập và truy xuất. Trong SQL Server, có hai loại cơ sở dữ liệu:

 1. Cơ sở dữ liệu hệ thống: Cơ sở dữ liệu hệ thống được tạo tự động cho bạn khi bạn cài đặt SQL Server. Chúng đóng một vai trò quan trọng trong máy chủ, đặc biệt là trong việc đảm bảo rằng các đối tượng cơ sở dữ liệu chạy chính xác. Ví dụ về cơ sở dữ liệu hệ thống SQL Server bao gồm: Master, MSDB, Model, Tempdb, Resource
 2. Cơ sở dữ liệu người dùng: Cơ sở dữ liệu người dùng được tạo bởi những người dùng cơ sở dữ liệu như bạn đã được cấp quyền truy cập để tạo cơ sở dữ liệu

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học:

Quy tắc tạo cơ sở dữ liệu

Trước tiên, chúng ta cần biết các quy tắc cơ bản để tạo DB mới:

 • Tên cơ sở dữ liệu phải là duy nhất trong một phiên bản của SQL Server.
 • Tên cơ sở dữ liệu có thể có tối đa 128 ký tự.
 • Câu lệnh CREATE DATABASE phải chạy ở chế độ cam kết tự động.

Có 2 cách để tạo Cơ sở dữ liệu trong máy chủ SQL.

 1. SQL Server Management Studio
 2. Transact-SQL

Tạo cơ sở dữ liệu bằng SQL Server Management Studio

Bước 1) Nhấp chuột phải vào 'Cơ sở dữ liệu' từ cửa sổ 'Trình khám phá đối tượng' và sau đó chọn 'Cơ sở dữ liệu mới.'

Bước 2) Bên dưới màn hình 'Cơ sở dữ liệu mới' sẽ xuất hiện. Nhập 'Tên cơ sở dữ liệu'. Lưu ý rằng: Cột 'Tên lôgic' sẽ được tự động điền với:

 1. Giáo dục | Loại tệp: Hàng và Nhóm tệp: CHÍNH
 2. Edu_log | Loại tệp: LOG và Nhóm tệp: 'Không áp dụng'

Ở đây:

A) Giáo dục | Loại tệp: Hàng và Nhóm tệp: CHÍNH là tệp .mdf

B) Edu_log | Loại tệp: LOG và Nhóm tệp: 'Không áp dụng được' là tệp .ldf

Bước 3) (Tùy chọn) Đối với các cài đặt phức tạp hơn, chúng ta có thể điều hướng đến 'Tùy chọn' và 'Nhóm tệp'. Ở cấp độ Người mới bắt đầu, việc tạo Cơ sở dữ liệu từ Tab Chung là đủ.

Bước 4) Nhấp vào 'Thêm'.

Kết quả: Đã tạo cơ sở dữ liệu 'Edu'.

Chúng ta có thể mở rộng Cơ sở dữ liệu - 'Edu' sẽ chứa các Bảng, Dạng xem, v.v. Ban đầu, chúng được để trống cho đến khi người dùng tạo Bảng, dạng xem mới, v.v.

Xem Truy vấn Nguồn:

Bạn có thể xem truy vấn nguồn của Cơ sở dữ liệu 'Edu' mới được tạo dưới dạng: Điều hướng: Nhấp chuột phải vào Tên cơ sở dữ liệu> Cơ sở dữ liệu tập lệnh dưới dạng> TẠO Đến> Cửa sổ trình soạn thảo truy vấn mới.

Cửa sổ truy vấn:

Tạo tập lệnh:

 USE [master] GO CREATE DATABASE [Edu] CONTAINMENT = NONE ON PRIMARY ( NAME = N'Edu', FILENAME = N'C:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL14.SQL_MSMSSQLDATAEdu.mdf' , SIZE = 8192KB , MAXSIZE = UNLIMITED, FILEGROWTH = 65536KB ) LOG ON ( NAME = N'Edu_log', FILENAME = N'C:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL14.SQL_MSMSSQLDATAEdu_log.ldf' , SIZE = 8192KB , MAXSIZE = 2048GB , FILEGROWTH = 65536KB ) 

Tạo cơ sở dữ liệu với T-SQL

Một phương pháp khác là viết truy vấn T-SQL để Tạo cơ sở dữ liệu và thực thi nó.

Hãy xem xét hầu hết các truy vấn T-SQL Tạo Cơ sở dữ liệu Đơn giản.

Cú pháp:

CREATE DATABASE 

Truy vấn:

 CREATE DATABASE [Edu_TSQL_file] 

Nhấp vào 'Thực thi'

Kết quả: Chúng ta có thể thấy Edu_TSQL được tạo trong SQL Object Explorer.

Hãy xem khi chúng ta muốn Tạo Cơ sở dữ liệu với tệp .mdf và .ldf. Ở đây, chúng tôi có thể cung cấp vị trí như một phần ẩn trong truy vấn của chúng tôi.

Cú pháp:

CREATE DATABASE database_name [ CONTAINMENT = PARTIAL ] [ ON [ PRIMARY ] [ ,...n ] [ , [ ,...n ] ] [ LOG ON [ ,...n ] ] ]; 

Truy vấn:

 CREATE DATABASE [Edu_TSQL_file] CONTAINMENT = NONE ON PRIMARY ( NAME = N'Edu_TSQL_file', FILENAME = N'C:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL14.SQL_MSMSSQLDATAEdu_TSQL_file.mdf' , SIZE = 8192KB , MAXSIZE = UNLIMITED, FILEGROWTH = 65536KB ) LOG ON ( NAME = N'Edu_TSQL_file_log', FILENAME = N'C:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL14.SQL_MSMSSQLDATAEdu_TSQL_file_log.ldf' , SIZE = 8192KB , MAXSIZE = 2048GB , FILEGROWTH = 65536KB ) 

Cách thay đổi cơ sở dữ liệu

Giống như Tạo truy vấn cơ sở dữ liệu, chúng ta cũng có thể thay đổi cơ sở dữ liệu. Chúng tôi có thể đổi tên tên cơ sở dữ liệu, thay đổi vị trí tệp và cài đặt, v.v.

Các quy tắc cơ bản để thay đổi DB mới:

 • Câu lệnh ALTER DATABASE phải chạy ở chế độ cam kết tự động.
 • ALTER DATABASE không được phép trong một giao dịch rõ ràng hoặc ẩn.

Có 2 cách để thay đổi cơ sở dữ liệu trong máy chủ SQL.

 1. SQL Server Management Studio
 2. Giao dịch-SQL.

Cơ sở dữ liệu thay thế với SQL Server Management Studio

Hãy thử thay đổi tên của Cơ sở dữ liệu được tạo sẵn 'Edu' của chúng tôi.

Bước 1) Nhấp chuột phải vào Tên cơ sở dữ liệu. Nhấp vào 'Đổi tên'.

Bước 2) Tên cơ sở dữ liệu sẽ có thể chỉnh sửa được. Nhập Tên mới và nhấn Enter.

Kết quả: Cơ sở dữ liệu hiện được đổi tên thành 'Edu_Alter' từ 'Edu.'

Cơ sở dữ liệu thay thế với Transact-SQL

Bây giờ hãy thay đổi cơ sở dữ liệu bằng T-SQL

Cú pháp:

ALTER DATABASE MODIFY NAME = 

Truy vấn:

 ALTER DATABASE Edu_TSQL MODIFY NAME = Edu_TSQL_Alter; 

Chạy truy vấn trên bằng cách nhấp vào 'Thực thi'.

Kết quả: Cơ sở dữ liệu hiện được đổi tên thành 'Edu_TSQL_Alter' từ 'Edu_TSQL'.

Cú pháp chung:

ALTER DATABASE database_name MODIFY NAME = new_database_name ; 

Thay đổi tên tệp .mdf / .ldf

Truy vấn:

 Alter DATABASE Edu_TSQL_Alter; MODIFY FILE ( NAME = Edu_TSQL, NEWNAME = Edu_TSQL_newName ); 

Thay đổi vị trí tệp .mdf / .ldf

Truy vấn:

 Alter DATABASE Edu_TSQL_Alter; MODIFY FILE ( NAME = Edu_TSQL_NewName, FILENAME = N'C:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL14.SQL_MSMSSQLDATANew_FileEdu_TSQL_log.ldf' ); 

Xóa cơ sở dữ liệu

Có 2 cách để xóa cơ sở dữ liệu trong máy chủ SQL.

 1. SQL Server Management Studio
 2. Giao dịch-SQL.

Xóa cơ sở dữ liệu SQL Server Management Studio

Hãy thử xóa Cơ sở dữ liệu được tạo trước 'Edu_Alter' của chúng tôi.

Bước 1) Nhấp chuột phải vào Cơ sở dữ liệu. Nhấp vào 'Xóa' và sau đó nhấp vào 'OK.'

Kết quả: 'Edu_Alter' bị xóa khỏi danh sách Cơ sở dữ liệu 'Object Explorer'.

Xóa cơ sở dữ liệu bằng Transact-SQL

Hãy thử xóa Cơ sở dữ liệu được tạo trước 'Edu_TSQL_Alter' của chúng tôi.

Cú pháp:

DROP DATABASE 

Truy vấn:

 USE master; GO DROP DATABASE Edu_TSQL_Alter; GO 

Chạy truy vấn trên bằng cách nhấp vào 'Thực thi.'

Kết quả: 'Edu_TSQL_Alter' bị xóa khỏi danh sách Cơ sở dữ liệu 'Object Explorer'.

Khôi phục cơ sở dữ liệu

Bạn có thể tạo cơ sở dữ liệu bằng cách khôi phục cơ sở dữ liệu mà bạn đã sao lưu trước đó. Nó có thể được thực hiện bằng cách chạy lệnh khôi phục cơ sở dữ liệu theo cú pháp sau:

restore Database from disk = ' 

Truy vấn phải được thực hiện trong cửa sổ truy vấn giống như lệnh trước đó. Ví dụ:

restore database Edu from disk = 'C:BackupEdu_full_backup.bak' 

Bạn cũng có thể sử dụng Điều hướng GUI: Nhấp chuột phải vào Cơ sở dữ liệu> Khôi phục cơ sở dữ liệu> Thiết bị> Nhập tệp> Nhấp vào Ok.

Tóm lược:

 • Chúng ta có thể sử dụng cả SQL Management GUI và T-SQL để thực hiện cả ba hoạt động; Tạo, thay đổi và xóa cơ sở dữ liệu.
 • Có thể chỉ định tối đa 32.767 cơ sở dữ liệu trên một phiên bản của SQL Server.
 • Cơ sở dữ liệu hệ thống không thể bị xóa.
 • Tạo, thay đổi & thả: Tất cả các thao tác không phân biệt chữ hoa chữ thường. Chúng ta có thể sử dụng cả chữ hoa và chữ thường làm cú pháp.