Lệnh Sql

Lệnh SQL: DML, DDL, DCL, TCL, DQL với ví dụ truy vấn

SQL là gì? SQL là một ngôn ngữ cơ sở dữ liệu được thiết kế để truy xuất và quản lý dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quan hệ. SQL là ngôn ngữ tiêu chuẩn để quản lý cơ sở dữ liệu. Tất cả các hệ thống RDBMS như My