Kiến Trúc Sap Hana

SAP HANA Architecture, LandScape, Sizing: Complete Tutorial

Cơ sở dữ liệu SAP HANA là nền tảng quản lý dữ liệu tập trung vào Bộ nhớ chính. Cơ sở dữ liệu SAP HANA chạy trên SUSE Linux Enterprises Server và được xây dựng trên Ngôn ngữ C ++. Cơ sở dữ liệu SAP HANA có thể được phân phối cho nhiều