Kiểm Tra Nguyên Liệu Thô

Quy trình kiểm tra nguyên liệu thô / đầu vào của SAP QM: MIGO, QA32

Kiểm tra đến thường được gọi là Kiểm tra nguyên liệu thô nhận được đối với đơn đặt hàng trong SAP. Việc kiểm tra này sẽ được kích hoạt trong nguyên liệu thô bằng cách duy trì dữ liệu SAP QM trong Nguyên liệu