Khung Dữ Liệu R

Khung dữ liệu R: Cách tạo, nối, chọn và tập hợp con

Khung dữ liệu là gì? Khung dữ liệu là một danh sách các vectơ có độ dài bằng nhau. Ma trận chỉ chứa một loại dữ liệu, trong khi khung dữ liệu chấp nhận các kiểu dữ liệu khác nhau (số, ký tự, yếu tố,