Chương Trình Đầu Tiên Pl / Sql

Chương trình đầu tiên PL / SQL: Ví dụ Hello World

Trong bài tập Oracle PL / SQL này, chúng ta sẽ tạo một chương trình Hello World mẫu. Chúng tôi sẽ sử dụng dbms_output.put_line () để in Hello World.