Kiểm Tra Năng Suất

Hướng dẫn kiểm tra hiệu suất: Là gì, Các loại, Chỉ số & Ví dụ

Kiểm thử hiệu suất được định nghĩa là một loại kiểm thử phần mềm để đảm bảo các ứng dụng phần mềm sẽ hoạt động tốt trong khối lượng công việc dự kiến ​​của chúng. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu- Kiểm tra hiệu suất là gì? Các loại, Vấn đề, Quy trình, Chỉ số, Tham số, Công cụ và Ví dụCách sử dụng JMeter để kiểm tra hiệu suất & tải

Tìm hiểu từng bước kiểm tra hiệu suất cho các ứng dụng web bằng Jmeter