Node.js Vs Python

Node.js Vs Python: Sự khác biệt là gì?

Node.js là gì? Node.js là một nền tảng phía máy chủ được xây dựng trên Công cụ JavaScript của Google Chrome. Nó sử dụng mô hình I / O hướng sự kiện, không chặn. Nó cho phép các nhà phát triển tạo dữ liệu chuyên sâu trong thời gian thực