Hỏi Và Đáp Phỏng Vấn Ms Access

16 Câu hỏi & Trả lời Phỏng vấn Cơ sở dữ liệu Microsoft Access hàng đầu

1) Giải thích cách bạn có thể nhập dữ liệu từ các nguồn khác vào cơ sở dữ liệu Access? Để nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu Access Trong menu chính, bấm vào DỮ LIỆU BÊN NGOÀI, trong nhóm Nhập và liên kết Chọn loại