Vòng Lặp

Vòng lặp VBScript: Thực hiện trong khi, Thực hiện cho đến, Trong khi, Cho mỗi (Ví dụ)

Các vòng lặp được sử dụng để thực thi lặp đi lặp lại cùng một khối mã. Có một số câu lệnh lặp VBScript. Một số câu lệnh lặp trong VBScript là Do While, Do Until, For ..... Next, v.v.