Giới Thiệu Về Dữ Liệu Chính

Giới thiệu về Dữ liệu Chính trong SAP

Dữ liệu chính là gì? Dữ liệu chính trong SAP được sử dụng làm cơ sở cho bất kỳ giao dịch nào. Nếu bạn đang sản xuất, chuyển kho, bán, mua, kiểm kê thực tế, bất kể hoạt động nào của bạn,