Cách tạo Yêu cầu mua hàng trong SAP: ME51N

Việc tạo yêu cầu mua hàng có thể được thực hiện bằng mã t ME51N (hoặc phiên bản ME51 cũ hơn - không được khuyến nghị) và là một quá trình chuyển tiếp thẳng.

  1. Thực thi ME51N Giao dịch.
  2. Mua loại tài liệu yêu cầu : NB - tiêu chuẩn.
  3. Xác định nguồn : Bật hoặc tắt.
  Bốn. Ghi chú đầu trang .
  5. Vật liệu : số vật liệu.
  6. Số lượng và UoM .
  7. Khu vực lưu trữ : trong đó vật liệu được lưu trữ.
  số 8. Người bán : được xác định tự động bằng cách sử dụng xác định nguồn - số trường 3.

  9. Số theo dõi: được đề cập trong các chủ đề trước, một giá trị mong muốn có thể được nhập theo cách thủ công.

  10. Định giá giá: được sao chép từ dữ liệu tổng thể vật liệu nếu được duy trì ở đó, nếu không, phải nhập thủ công (nếu trường này không được đặt là tùy chọn). Sau khi nhập thông tin mong muốn vào các trường, chúng tôi có thể lưu dữ liệu giao dịch.