Cách Tạo Thư Báo Ghi Có

Cách tạo thư báo ghi có trong SAP

Bản ghi nhớ tín dụng là gì? Đó là một tài liệu bán hàng được sử dụng trong xử lý khiếu nại để yêu cầu ghi có cho khách hàng.