Xử Lý Iframe

Cách xử lý iFrames trong Selenium Webdriver: switchTo ()

Iframe là gì? Một trang web được nhúng trong một trang web khác hoặc một tài liệu HTML được nhúng bên trong một tài liệu HTML khác được gọi là một khung. IFrame thường được sử dụng để chèn nội dung từ một