Đăng Nhập Fb Bằng Python

Đăng nhập Facebook bằng Python: Ví dụ đăng nhập FB

Để đăng nhập Facebook bằng Python, bạn cần sử dụng Selenium (một công cụ tự động hóa web). Selenium có thể tự động hóa và điều khiển trình duyệt và nhấp, điền văn bản, gửi các nút xuất hiện trên nhiều