Đối Tượng Class Vs

Sự khác biệt giữa Lớp và Đối tượng

Class là gì? Một lớp là một thực thể xác định cách một đối tượng sẽ hoạt động và đối tượng sẽ chứa những gì. Nói cách khác, nó là một bản thiết kế hoặc một tập hợp các hướng dẫn để xây dựng một loại ob