Tự Động Hóa Mọi Nơi Phỏng Vấn Q & A

81 Câu hỏi & Trả lời Phỏng vấn về Tự động hóa hàng đầu ở mọi nơi

Automation Anywhere là một trong những nhà cung cấp RPA phổ biến cung cấp khả năng RPA mạnh mẽ và thân thiện với người dùng để tự động hóa mọi tác vụ phức tạp. Nó là một trong những công nghệ mang tính cách mạng làm thay đổi cách thức hoạt động của doanh nghiệp. Công cụ này kết hợp RPA thông thường với các yếu tố trí tuệ như hiểu ngôn ngữ tự nhiên và đọc bất kỳ dữ liệu phi cấu trúc nào.