Khẳng Định

Các khẳng định trong SoapUI: Hướng dẫn hoàn chỉnh

Khẳng định là gì? Khẳng định có nghĩa là hành động khẳng định hoặc nói rõ điều gì đó. Nó cũng có thể được hiểu là điểm kiểm tra hoặc điểm xác nhận. Sau khi một yêu cầu được gửi đến một máy chủ web, một phản hồi sẽ được nhậnCách sử dụng Assertions trong JMeter (Ví dụ về câu trả lời)

Khẳng định giúp xác minh rằng máy chủ của bạn đang được thử nghiệm trả về kết quả mong đợi. Có một số xác nhận thường được sử dụng như phản hồi, thời lượng, XML, v.v.