Angularjs Http, Ajax

AngularJS AJAX Call sử dụng $ resource, $ http [Ví dụ]

AJAX là dạng ngắn gọn của JavaScript và XML không đồng bộ. AJAX chủ yếu được thiết kế để cập nhật các phần của trang web mà không cần tải lại toàn bộ trang. Lý do thiết kế công nghệ này là