Abap | Bảng Điều Khiển

Kiểm soát bảng SAP ABAP với các ví dụ

Từ quan điểm lập trình, điều khiển bảng và vòng lặp bước gần như hoàn toàn giống nhau. Điều khiển bảng chỉ đơn giản là các vòng lặp bước được cải tiến để hiển thị dữ liệu với giao diện được liên kết với các bảng trong các ứng dụng máy tính để bàn.